STANDARDY

Architektonické a výtvarné řešení

Dům je navržen v kompaktním tvaru s dvěma nadzemními podlažími bez podsklepeni. Rodinný dům je o 1 bytové jednotce a velikosti 4+kk.

První a druhé patro domu odděluje výrazná římsa, sloužící ke stínění oken a jako zvednutá zelená zahrada. Střecha domu je také navržena zelená, doplněná o pobytovou terasu přístupnou střešním výlezem. Z obývacího pokoje je vystup na terasu na terénu. S domem sousedí přizemní objekt garáže.

RD má 2 parkovací stáni, 1 garážové a 1 volné.

Konstrukční řešení

Základy

Objekt je založen za pomocí pilotů o počtu 9 ks, hloubce založení 5 – 7 metrů a průměru pilot 63 cm. Piloty jsou prováděny za pomocí výztuže armokošem a betonem C25/30 XC2, XC3.

Základová deska bude min. tl. 200 mm vyztužena KARI sítí 10/150/150 při obou površích.

Nosné konstrukce

– Svislé nosné konstrukce

Svisle nosné stěny domu jsou z tvárnic Ytong Lambda YQ, tl. 450 mm a zeď ke garáži tl. 375 mm. Stěny garáže jsou z tvárnic ztraceného bedněni o tl. 200 mm. Tvárnice na horní straně budou ukončeny bet. podkladem pro uloženi stropních nosníků.

Nadpraží dveřních a okenních otvorů bude řešeno systémovými překlady Ytong nebo pomoci Ytong U-profilů, resp. pomoci Ytong U-YQ profilů. V úrovni stropní konstrukce nad 1.N.P. a v úrovni ploché střechy nad 2.N.P. jsou navrženy železobetonové pozední věnce.

Stěny garáže jsou vyzděny ze ztraceného bedněni tl. 200 mm.

– Vodorovné nosné konstrukce / střešní nosné konstrukce

Stropní konstrukce 1. a 2. NP domu tvoři konstrukce Ytong Klasik ze stropních vložek z porobetonu tl. 200 mm s nadbetonávkou betonem pevnostní značky C 20/25 o tl. 50 mm.

Zastřešeni garáže bude provedeno konstrukcí Ytong Ekomon, stropními panely o tl. 200 mm.

Obvodová římsa domů je navržena jako dřevěná rámová konstrukce z lepených profilů.

– Ztužení

Po obvodových zdech bude žb. ztužující věnec v. 250 mm v rovině stropu.

– Visuté konstrukce (balkony, lodžie)

Obvodová římsa domů je navržena jako dřevěná rámová konstrukce z lepených profilů. U RD typu 2 římsa v prostoru nad terasou přechází v rám pergoly. Pergola je na jedné straně vynesena dř. sloupky, na druhé vetknuta do obvodové stěny.

– Schodiště

Skládané z prefabrikátů Ytong mezi patry 1.NP/2.NP. Mezi patry 2.NP a střechou je navrženo samonosné ocelové.

Kompletační konstrukce

– Dělící konstrukce

Nenosné příčky budou provedeny příčkového zdiva Ytong tl. 125, 200 mm.

– Podhledy

Zavěšený SDK podhled v RD typ 1 v místnostech: 1.01, 1.03,1.04, 2.06.

Klempířské výrobky

Oplechováni atik, límce přístřešku, dešťových svodů, a venkovních parapetů oken bude provedeno ve standardu.

Oplechováni atiky střech bude spádovány 5° dovnitř. Vnější parapety oken budou oplechovány.

– Zámečnické výrobky

Schodiště mezi 2.NP a střechou bude vyrobeno z oc. pásoviny, zábradlí schodiště bude z oc. jackelu.

– Truhlářské výrobky

Vnitřní parapety oken

– Ostatní výrobky

Systém odvodněni střech, vodorovných ploch objektů

Střecha nad 2.NP jsou odvodněna fasádními dešťovými svody. Střecha garáže je odvodněna střešní, vyhřívanou vpustí. Přístřešky římsy jsou odvedeny od svodů střech.

Dešťová voda je ze střechy sváděna vnitřním a fasádním okapovým systémem. Bude zaústěno do plastové jímky o objemu 3 m3. Akumulační nádrž bude řešena jako podzemní s bezpečnostním přepadem s napojením do vsakovacího tělesa na pozemku.

Izolace stavby

– Izolace proti zemni vlhkosti

Spodní stavba je izolována proti zemní vlhkosti dvěma asfaltovými SBS modifikovanými pasy Glasstek 40 s nosnou vložkou.

– Ochrana stavby z hlediska radonového rizika

Pod základovou deskou bude mezi pasy proveden štěrkový podsyp, který bude celoplošně odvětrán perforovaným potrubím s vývodem nad střechu objektu.

Tepelné izolace

– Sokl – izolace XPS/ EPS Perimetr 70mm

– Základy – izolace Polystyren EPS Styrotherm Plus 100, šedý, tl. 160 mm

– Základy garáže – izolovány EPS 3500 T, tl. 80 mm

– Střecha 2.NP – izolována EPS 150 S tl. 160 mm, spádové kliny EPS, průměrná tl. 115 mm

– Střecha garáže – izolována EPS spádové kliny EPS, průměrná tl. 100 mm

Zvuková izolace

Vodovod bude izolován „návlekovou“ PE izolací. Rozvody kanalizace budou provedeny z tichého odpadního potrubí např. Skolan DB.

Potrubí VZT (digestoře) budou zvukově izolována proti přenosu hluku konstrukci do přilehlých místností tepelnou izolaci o min tl. 30,40 mm.

Okna a dveře do venkovního prostředí budou mít normovou hlukovou neprůzvučnost. Navržený těžký obvodový plášť má dostatečnou neprůzvučnost. Kročejová izolace v úrovni 2.NP je řešena kročejovou izolaci o tl. 30 mm.

Zpevněné plochy

Příjezdová plocha je řešena zámkovou dlažbou př. BEST (bude upřesněno architektem), oddělena od sousedícího povrchu oc. lištou/ bet. obrubníkem. Plocha bude vyspádována od vstupu objektu ve spadu 2%.

Konstrukční řešení – střešní plášť

Střešní plášť – skladba

Střešní plášť RD

1 – 150–260 mm extenzivní, nebo intenzivní substrát 150″, průměrná 200 mm – certifikovaný extenzivní minerální substrát s podílem spongilitu, 200 mm

2 – 100 mm Isover FLORA (2×50 mm),100 mm

3 – Drenážní nopová folie s vyšším drenážní kapacitou, 20 mm

4 – Ochranná geotextilie 300 g∙m-2

5 – Hydroizolace asfaltová zdvojena samolepící, odolná UV a prorůstání kořenů, 2 x asfaltový hydroizolační pás, SBS modifikovaný, 8 mm

6 – Spádové klíny EPS, lepeny k podkladu polyuretanovou lepicí pěnou, λd= 0,035W/mK, tl. 60-170mm, průměrná tl. 115 mm

7 – Tepelná izolace EPS 150 S (SVT 967) λd= 0,035W/mK, lepeno k podkladu polyuretanovou lepicí pěnou, 160 mm

8 – Hydroizolace pojistná / parozábrana, asfaltová, 1 x asfaltový pas, SBS modifikovaný, nosná vložka z Al folie kašírované skleněnými vlákny 60g/m2 tl. 4 mm,(Glastek Al 40 Mineral), mech kotveno k podkladu“, 4 mm

9 – Separační asfaltový pas mechanicky kotveny k podkladu

10 – Strop YTONG klasik, 250 mm

11 – Vnitřní pohledová vrstva – malba

Elektroinstalace

– Hlavní jistič 3 x 25 A nebo 3 x 32 A (domy s tepelným čerpadlem)

– Samostatně jištěný okruh 400V pro sklokeramickou desku

– Venkovní zásuvka 230V pro obytnou terasu a zahradu

– Vývod pro svítidla u předního a zahradního vstupu

– Příprava TV+R – vývod 1x do každé obytné místnosti

– Příprava pro SLP (internet, TV) – vedené z prostoru rozvaděče, ukončeno v zaslepené krabici v rámci instalačního rámečku sestavy el. zásuvek – 1 x do  každé obytné místnosti

– Vypínače a zásuvky sdružené do společných rámečků – bílé

– Požární hlásič

– Příprava pro kuchyňskou linku bez zařizovacích předmětů

Stavební výplně – dveře, okna, vrata

Výplně otvorů

– Okna

Okna a venkovní dveře budou plastová, tl. rámu 92 mm, zasklení izolační trojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,7 W.m-2K-1. Okna jsou osazena celoobvodovým kováním, otevíravé časti jsou vždy také sklápěcí. Vzduchová neprůzvučnost min. RW=32 dB.

– Dveře

Vstupní dveře jsou navrženy ocelové s tepelně izolační výplní, barva dle oken, se součinitelem prostupu tepla max. Uw= max 1.1 W/m2K, s bezpečnostní odolnosti.

Vjezdová vrata garáže jsou sekční s motorovým pohonem, dálkovým ovládáním, (izolována z dvoustěnného oc. profilu) . Vedlejší dveře garáže jsou členěním a materiálem dle vstupních dveří.

Vnitřní dveře budou dřevěné, obložkové, bezfalcové, povrch a barevnost výplní bude upřesněn architektem.

Úpravy povrchů a podlahy

Řešeni povrchů

– Omítky

Všechny zděné svisle vnitřní konstrukce budou omítnuty tenkovrstvou vápenosádrovou omítkou.

– Obklady koupelen a WC

Na svisle konstrukce v koupelnách a wc je navržen keramicky obklad do stropu kombinovaný s vápenosádrovou omítkou.

Hydroizolační nátěr včetně hydroizolačních pásků v rozích pod obklad bude proveden na svislých konstrukcích ohraničujících sprchový kout, vanu a za umyvadlem v obou koupelnách.

– Obvodový fasádní plášť

Obvodový venkovní plášť domu je v 1.NP je opatřen fasádní omítkou (šedý odstín) v 2.NP opláštěn materiálem Dekmetal s perforací v dekoru dřeva. Římsa mezi patry je obložena deskovým obkladem.

– Stínící fasádní elementy

Stínění venkovních oken na J,Z nekrytým přístřeškem venkovními žaluziemi.

V místnostech domu bude podlahová konstrukce těžké plovoucí podlahy.

Povrch dřevěná podlaha bude v místnostech: 1.01, 1.02, 2.01 – 2.05.

Povrch keramická dlažba bude v místnostech: 1.03, 1.04, 2.06.

V místnostech garáže a skladu bude betonová mazanina s nátěrem.

V místnostech kuchyně, WC a koupelen, kde je navržena dlažba bude provedena nátěrová hydroizolace s vytažením na svislé konstrukce. Kontrola dilatačních
spár u podlah s podlahovým vytápěním dle standardu dodavatele otop. systému. Izolování betonové mazaniny souvrství podlahy páskem tep. Izolace po obvodu místnosti tak, aby bylo zamezeno přenosu kročejového hluku. Před pokládáním podlah bude povrch v místnostech s nášlapnou vrstvou vinylu strojově
přebroušen.

Vytápění a větrání

Vzduchotechnika

V domě je navrženo podtlaké nucené větrání fy. Lunos s odtahem v koupelnách, WC a technických místnostech do exteriéru. Nasávání podtlakem je v obytných místnostech.

Digestoře v kuchyních budou mít odtah do exteriéru, odtah bude izolován proti hluku.

Vytápění, ohřev vody

Stavba je vytápěna tepelným čerpadlem vzduch – voda (např Stiebel Eltron WPL 17 IKCS classic), které zároveň slouží i pro ohřev vody. Vnitřní jednotka TČ je s vestavěným zásobníkem teplé vody na 180 l.

Vytápění RD je řešeno jako podlahové v celé ploše.

Zařizovací předměty

Sanita

– Závěsný keramický klozet se skrytou nádržkou

– Umyvadlo keramické

– Vana akrylátová

– Baterie umyvadlová – stojánková

– Baterie vanová – nástěnná

Součástí RD je

– Pozemek

– Přípojky elektro, plynu, vody a kanalizace

– Oplocení pozemku

– Hrubé terénní úpravy zahrad

– Návoz a rozhrnutí ornice

Oplocení, terénní úpravy

Oplocení

Oploceni pozemků bude pletivové oploceni z průmyslového pletiva na podezdívce ze ztraceného bednění.

Branky na pozemek budou použity systémové dle výrobce. Výška pletivových dílců je 1,2m nad podezdívkou, podezdívka vyrovnává přilehlý terén.

Terénní úpravy

Pozemek bude nově přesvahován. Stávající terén bude navýšen na požadované výšky dle projektovaných vjezdů z areálové komunikace. Nově vytvořena terénní kaskáda bude dělena opěrnými zdmi plotů mezi RD.

Developer si vyhrazuje právo na změny za kvalitativně, funkčně a esteticky obdobné materiály.